Make your own free website on Tripod.com
") // -->
โครงการรวมพลังหาร 2ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.)จัดทำโครงการ “ประหยัดไฟฟ้ากำไร 2ต่อโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)มีการแนะนำวิธีง่ายๆในการประหยัดการไฟฟ้า
ของบ้านอยู่อาศัยกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบไม่ประหยัด
หรือไม่ถูกต้องด้วยแนวคิดลด...ละ...เลิก...

....ชั่วโมงการเปิดใช้ไฟฟ้า

.....เว้นการใช้ที่ไม่จำเป็น

....พฤติกรรมการใช้ไฟแบบสิ้นแปลือง

...............ได้มากเท่าไหร่..ยิ่งประหยัดมากเท่านั้นบ้านใดสามารถลดจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่ร้อยละ 10ขึ้นไปก็จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20ของหน่วย
ใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้นโดยใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะระบุส่วนลดให้โดยอัตโนมัติ

  1. ลดค่าไฟฟ้าจากการประหยัดการใช้ไฟลงได้ก็เท่ากับเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเอง
  2. หากประหยัดการใช้ไฟลงได้ตั้งแต่ร้อยละ 10ขึ้นไปก็จะได้ส่วนลดค่าไฟจากหน่วยไฟฟ้าที่ลดลงได้อีกร้อยละ 20


  • ตารางที่ 1 (หลอดไฟฟ้า - เครื่องปรับอากกาศ - พัดลม)
  • ตารางที่ 2 (พัดลมดูดอากาศ - โทรทัศน์ - วิดีโอ - คอมพิวเตอร์)
  • ตารางที่ 3 (เตารีด - เครื่องทำน้ำอุ่น - เครื่องซักผ้า - เครื่องครัวไฟฟ้า)